Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu [tytuł strony internetowej]. Korzystanie z serwisu [website title] jest zasadniczo możliwe bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych. [tytuł strony]. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako administrator [tytuł strony] wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony. Niemniej jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicje

Oświadczenie o ochronie danych [tytuł strony internetowej] opiera się na terminach używanych przez europejskiego prawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń, gdy przyjęto ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla opinii publicznej, a także dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące warunki, w tym między innymi:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych, wyraża fizyczny, fizjologiczny, można zidentyfikować tożsamość genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 • b) osoba, której dane dotyczą

  Dotknięta osoba to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) przetwarzanie

  Przetwarzanie każdej operacji wykonywanej z lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub takiego numeru procesowej związanej z danymi osobowymi, takie jak zbieranie, gromadzenie, organizacja, układ, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnienie transmisyjną, rozpowszechniania lub w inny sposób, równowaga lub skrótu ograniczenia, usunięcie lub zniszczenie.

 • d) ograniczenia przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich dalszego przetwarzania.

 • e) Profilowanie

  Profilowanie jest każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, co jest, że te dane osobowe są wykorzystywane do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności odnoszących się do aspektów pracy, statusu ekonomicznego, zdrowia, osobiste Analizować lub przewidywać preferencje, zainteresowania, niezawodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej.

 • f) pseudonimizacja

  Pseudonymization jest przetwarzanie danych osobowych w sposób, w którym dane osobowe mogą być już przypisany do konkretnego tematu bez pomocy dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje przechowywane oddzielnie i środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nieprzypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) kontroler lub kontroler

  Administrator lub kontroler to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, organ lub organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator lub określone kryteria jego wyznaczenia mogą być przewidziane w prawie unijnym lub krajowym.

 • h) Podmioty przetwarzające

  Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) odbiorca

  Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, agencją, agencją lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem unijnym lub krajowym w związku z konkretną misją, nie są uważane za beneficjentów.

 • j) osoba trzecia

  Trzeci jest osobą fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, kontroler, procesor i osoby, które są uprawnione pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

  Zgoda jest dobrowolna dla dowolnego konkretnego przypadku i jednoznacznie dostarczona przez podmiot danych informowany sposób wyrażania woli w formie oświadczenia lub innej rozpoznawalnej pozytywnej czynności przez które rozumie się osobę, że zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych dotyczących jest.

2. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, inne przepisy dotyczące ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy o charakterze ochrony danych to:

[Tytuł strony]
[Imię] [nazwisko] [ulica] [kod pocztowy] [miasto] Kontakt
E-Mail: [Email] Nr tel.: [Numer telefonu]

3. Pliki cookie

Strony internetowe [tytuł strony] wykorzystują pliki cookies. Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane i zapisywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele witryn i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżniać przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Za pomocą plików cookie [tytuł strony] może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w sensie użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego uznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej iw związku z tym trwale przeczy ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa [tytuł strony] zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy wchodzi na nią osoba, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępowy, (3) strona internetowa, z której system dostępowy dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej można kontrolować, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, [tytuł strony] nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia długotrwałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem oceniane statystycznie z jednej strony przez [tytuł strony internetowej], a także w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych przez nas. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetworzony administratora danych i przechowuje dane osobowe zainteresowanego tylko na okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania osobiście lub jeśli jest to dozwolone przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub innych prawodawców w ustawodawstwo, któremu administrator danych został przewidziany.

Eliminuje cel przechowywania lub przepisane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub inny okres przechowywania ustawodawca odpowiedzialny wygasa, dane osobowe są zablokowane lub usunięte rutynowo i zgodnie z wymogami prawa.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdy podmiot danych ma prawo, zgodnie z tym, co przyznają europejskie organy regulacyjne i organy regulacyjne, do wymagania od administratora, aby sprawdzał, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą. Jeśli osoba dotknięta chorobą chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może skontaktować się z pracownikiem kontrolera w dowolnym momencie.

 • b) Prawo do informacji

  Każda osoba, której dotyczą przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w każdej chwili uzyskać od Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji prawo do uzyskania od administratora danych dotyczących danych osobowych przechowywanych na jego temat oraz kopii takich informacji bezpłatnie. Ponadto europejski prawodawca i organ regulacyjny przekazał osobie, której dotyczą dane, następujące informacje:

  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu trwania
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o źródle danych
  • istnienie zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania zgodnie z art 22 1 Abs.4 i DS-GMO i - przynajmniej w tych przypadkach - znaczące informacje na temat logiki zaangażowanych oraz zakresu i pożądanego wpływu takiego przetwarzania dla danej osoby

  Ponadto podmiot danych ma prawo dostępu do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.

  Jeżeli zainteresowana strona chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem kontrolera.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do żądania natychmiastowej korekty niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto podmiot danych ma prawo zażądać wypełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.

  Jeżeli osoba zainteresowana pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

 • d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskie dyrektywy i organy regulacyjne do żądania od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:

  • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub przetworzone w inny sposób, co do których nie są już potrzebne.
  • Podmiot danych wycofa zgodę na których przetwarzanie Art. 6 ust. 1 punkt A DS-GMO lub Art. 9 ust. 2 litera a DS-GMO obsługiwane, a brak jest podstawy prawnej dla inaczej przetwarzania.
  • Dana osoba ma zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GMO sprzeciwu wobec przetwarzania, a nie istnieją żadne nadrzędne uzasadnione podstawy do przetworzenia przed lub osoby działającej zgodnie z Art. 21 ust. 2 DS-GMO sprzeciw wobec Przetwarzanie.
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Wymazanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 paragraf 1 DS-GVO.

  Jeżeli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba zainteresowana chciałaby, aby dane osobowe przechowywane w [tytule strony] zostały usunięte, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik [website title] zorganizuje natychmiastowe spełnienie żądania usunięcia.

  Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez [tytuł strony], a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art.17 ust.1 RODO, [tytuł strony] uwzględnia dostępne technologii i środków odpowiednich do kosztów wdrożenia, w tym środków technicznych, w celu poinformowania innych podmiotów przetwarzających dane, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub od tych innych podmiotów przetwarzających dane zażądała kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownik [website title] załatwi niezbędne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do wymagania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez pewien okres czasu, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dotyczą dane, wymaga od nich dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Dana osoba ma zastrzeżenia do przetwarzania zgodnie z art. Art. 21 paragraf 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad interesami osoby zainteresowanej.

  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w [tytule strony], może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pracownik [tytuł strony internetowej] zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczą przetwarzanie danych osobowych, ma prawo wynikające z europejskich dyrektyw i rozporządzeń do uzyskania danych osobowych, które jej dotyczą, przekazanych administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Posiada również do przedstawienia tych danych do innego ładunku bez ograniczeń przez osoby odpowiedzialne, których dane osobowe zostały przekazane prawo, pod warunkiem, że przetwarzanie w sprawie wyrażenia zgody zgodnie z art. 6 para. 1 litera a DS-GMO lub Art. 9 Abs . 2 punkt a DS-GMO lub na podstawie umowy, zgodnie z Art. 6 para. list 1 b DS-GMO na podstawie i przetwarzanie odbywa się za pomocą zautomatyzowanych metod, pod warunkiem, że przetwarzanie nie jest wymagane do wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub w wykonywaniu władzy publicznej, która została przypisana osobie odpowiedzialnej.

  Ponadto dana w wykonywaniu ich prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 DS-GMO osoba uzyskanie że dane osobowe są przekazywane bezpośrednio z opłaty na inną firmę, jeśli jest to technicznie wykonalne i jeśli prawa, nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

  Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem [tytuł strony internetowej].

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo udzielonego przez Europejski dyrektyw i rozporządzeń dawcy względów wynikających z ich szczególnej sytuacji w każdej chwili do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO zgłasza sprzeciw. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

  [Nazwa strony] nie przetwarza już danych osobowych w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że możemy wykazać ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obrona przed roszczeniami prawnymi.

  Jeżeli [tytuł strony] przetwarza dane osobowe w celu obsługi poczty bezpośredniej, osoba zainteresowana ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celu takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono powiązane z taką pocztą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu [tytuł strony] w celach marketingu bezpośredniego, [tytuł strony] nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które jest realizowane przez [tytuł strony internetowej] w celach naukowych lub badawczych lub do celów statystycznych zgodnie z Art. 89 ust.

  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z dowolnym pracownikiem [tytuł strony internetowej] lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

 • h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

  Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców, nie jeden wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu - łącznie z profilowaniem - być przedmiotem opartej decyzja, która rozwija się na skutek prawny lub znacząco wpływa na niego w podobny sposób, jeżeli decyzja (1) nie jest dla zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem danych a osobą odpowiedzialną jest wymagane, lub (2) w związku z prawem Unii lub państw członkowskich, która podlega opłacie, jest dozwolone, a to prawodawstwo odpowiednie środki zawarte w celu ochrony praw i swobód i uzasadnionych interesów podmiotu danych lub (3) odbywa się za wyraźną zgodą osoby.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, [tytuł strony] podejmuje odpowiednie środki w celu zabezpieczenia praw i wolności oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce złożyć automatyczne prawa do podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem kontrolera.

 • i) Prawo do wycofania zgody zgodnie z przepisami o ochronie danych

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swojego prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem administratora.

7. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące aplikacji i korzystania z Facebooka

Kontroler posiada zintegrowane komponenty firmy Facebook na tej stronie. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to internetowe miejsce spotkań społecznościowych, społeczność internetowa, która zazwyczaj pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą i wchodzić w interakcje w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany poglądów i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub biznesowych. Facebook umożliwia użytkownikom sieci społecznościowych tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i komunikowanie się za pośrednictwem zaproszeń znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych, jeśli osoba dotknięta chorobą mieszka poza Stanami Zjednoczonymi lub Kanadą, to: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Canal Grande, Dublin 2, Irlandia.

Każda wizyta na jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez kontroler i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej automatycznie przez odpowiedni Facebook Składnik powoduje pobranie reprezentatywnego komponentu Facebooka Facebooka. Przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. W ramach tego technicznego procesu Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna strona naszej strony jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, który konkretny spód naszej strony odwiedził daną osobę. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu Facebook i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebooka osoby, której dane dotyczą. Uruchamiane dana osoba zintegrowany na naszej stronie na Facebooku przycisków, takich jak „Like” przycisk, lub daje osobie komentarz Facebook przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby zainteresowanej i przechowuje te dane osobiste ,

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że ​​osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, co dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie prześle takich informacji do Facebooka, może to uniemożliwić dokonanie przelewu poprzez wylogowanie się z konta Facebook przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Polityka danych opublikowana przez Facebooka, dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/, dostarcza informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebooka. Wyjaśnia również, jakie opcje oferuje Facebook, aby chronić prywatność osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych na Facebooku. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do tłumienia transmisji danych na Facebooku.

8. Polityka prywatności dotycząca korzystania i korzystania z funkcji programu partnerskiego Amazon

Kontroler, jako uczestnik Programu Partnerskiego Amazon, ma zintegrowane komponenty Amazon na tej stronie. Komponenty Amazon zostały zaprojektowane przez Amazon, aby pomóc reklamodawcom w reklamowaniu się na różnych stronach internetowych Amazon Group, w tym Amazon.co.uk, Local.Amazon.co.uk, Amazon.com, BuyVIP.com, Amazon.fr , Amazon.it i Amazon.es. BuyVIP.com za zapłatą prowizji za mediację. Kontroler może generować przychody z reklam za pomocą komponentów Amazon.

Spółka operująca tymi komponentami Amazon to Amazon EU S.à.rl, 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxembourg, Luxembourg.

Amazon ustawia cookie na system informatyczny danej osoby. Jakie pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Przez każdego indywidualnego zaproszenia do jednego z poszczególnych stron tej witryny, który jest obsługiwany przez kontroler i na którym składnik Amazon została zintegrowana przeglądarka internetowa jest automatycznie inicjowane na system informatyczny danej przez odpowiednie dane komponentu Amazon osoby Cele reklamy internetowej i wystawianie prowizji Amazonowi. W ramach tego procesu przemysłowego Amazon otrzymuje znajomość danych osobowych stosowane Amazon do pochodzenia zleceń z Amazon do zrozumienia i ułatwienia Oświadczenie Komisji w sekwencji. Amazon może zrozumieć, między innymi, że osoba kliknie na link partnerski na naszej stronie internetowej.

Osoba dotknięta chorobą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Amazonowi ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Amazon mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Dodatkowe informacje i polityka prywatności Amazon można znaleźć na stronie https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

9. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Kontroler zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie. Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Analiza serwis internetowy wykrywa między innymi dane na stronie internetowej, która ma charakter zainteresowana osoba doszły do ​​Internetu (tzw odsyłających), na której podstrony tej stronie dostęp i jak często, a dla których czas przebywania zaobserwowano dno. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analizy sieciowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adres IP łącza internetowego danej osoby jest skracany i anonimizowany przez Google, jeśli dostęp do naszych stron internetowych uzyskuje się z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego sygnatariusza Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników w naszej witrynie. Google korzysta między innymi z danych i informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających działania na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.

Google Analytics wykorzystuje plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Jakie pliki cookie zostały już wyjaśnione powyżej. Za pomocą tego pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Za każdym razem, gdy kontroler uzyskuje dostęp do jednej ze stron tej witryny i zintegrowany jest z nią komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie inicjowana przez odpowiedni komponent Google Analytics. Aby przesłać dane do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google będzie świadomy danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które służą między innymi Google do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie ułatwienia rozliczeń prowizji.

Plik cookie przechowuje informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin strony przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba dotknięta chorobą może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto, nie jest dla osób zainteresowanych możliwość sprzeciwu wobec nabycia, związane z korzystaniem z tej strony internetowej danych generowanych przez Google Analytics, a także przetwarzanie tych danych przez Google, aby zapobiec takim. Aby to zrobić, osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczność. Jeśli system informatyczny danej usunięte w późniejszym terminie osoby, sformatowanych lub ponownie zainstalowane, ponowna instalacja przeglądarce dodatki muszą być wykonane przez osobę zainteresowaną, aby wyłączyć usługę Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub wyłączony przez osobę, której dane dotyczą, lub dowolną inną osobę znajdującą się w zakresie jej kontroli, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne włączenie dodatku przeglądarki.

Więcej informacji oraz obowiązujące przepisy o ochronie danych firmy Google można znaleźć na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest objaśniony bardziej szczegółowo na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

10. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google+

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała przycisk Google+ jako komponent na tej stronie. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie profili prywatnych, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem próśb znajomych.

Google+ jest obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każda wizyta na jednej ze stron tej witryny obsługiwanej przez kontroler i za pomocą przycisku Google+ spowoduje, że przeglądarka internetowa w systemie informatycznym danego podmiotu zostanie automatycznie uruchomiona przez odpowiedni przycisk Google+, reprezentujący odpowiednią stronę Google+. Przycisk pobierania od Google. W ramach tego technicznego procesu Google będzie wiedział, która strona internetowa odwiedza dno naszej witryny. Bardziej szczegółowe informacje na temat Google+ można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza dana osoba przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są zbierane przez przycisk Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej i tym samym zarekomenduje Google+ 1, Google przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe. Google zapisuje rekomendację Google +1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google +1 dokonana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej zostanie następnie wykorzystana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google +1, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, oraz zapisane na nim zdjęcie w innych usługach Google. na przykład, wyniki wyszukiwania wyszukiwarki Google, konto Google osoby, której dane dotyczą, lub inne miejsca, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami, są przechowywane i przetwarzane. Ponadto Google może powiązać wizytę na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google rejestruje również te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Za pomocą przycisku Google+ Google otrzymuje zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana w Google+ w momencie uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie przycisk Google+, czy nie.

Jeżeli dana osoba nie chce, aby dane osobowe były przesyłane do Google, może temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Dodatkowe informacje i obowiązujące zasady ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/. Dodatkowe wskaźniki Google do przycisku Google + 1 można znaleźć na stronie https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagrama

Kontroler ma zintegrowane komponenty usługi Instagram na tej stronie. Instagram to usługa, która kwalifikuje się jako platforma audiowizualna, umożliwiająca użytkownikom udostępnianie zdjęć i filmów, a także rozpowszechnianie takich danych w innych sieciach społecznościowych.

Operatorem usług Instagrama jest Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stronach tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i był na którym składnik Instagram (Insta-przycisk) jest zintegrowana przeglądarka internetowa na system informatyczny danej osoby jest automatycznie przez odpowiedni komponent Instagram powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego składnika na Instagramie. W ramach tego procesu przemysłowego Instagram dostaje wiedzę o którym beton baza odwiedza naszą stronę przez daną osobę.

Jeśli podmiot danych jest zalogowany na Instagramie w tym samym czasie, Instagram rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę odwiedza dana osoba. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem składnika Instagram i przypisywane za pośrednictwem Instagrama na konto Instagram osoby chorej. Jeśli dana osoba aktywuje jeden z przycisków Instagram zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przekazywane z nią są przypisywane do osobistego konta użytkownika Instagram danej osoby oraz zapisywane i przetwarzane przez Instagram.

Instagram pobiera na składniku Instagram zawsze informacje o tym, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, czy dana osoba jest zalogowany w momencie zaproszenia są dostępne online w tym samym czasie Instagram; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie na komponent Instagram, czy nie. Jeśli osoba zainteresowana nie chce przesłać tej informacji do Instagrama, może zapobiec transferowi, wylogowując się z konta na Instagramie, zanim zadzwoni na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i polityka prywatności Instagram można znaleźć na https://help.instagram.com/155833707900388 i https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

12. Polityka prywatności w zakresie korzystania i korzystania z LinkedIn

Kontroler posiada zintegrowane komponenty od LinkedIn Corporation na tej stronie. LinkedIn to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. 400 milion zarejestrowanych osób korzysta z LinkedIn w więcej niż krajach 200. Dzięki temu LinkedIn jest obecnie największą platformą kontaktów biznesowych i jedną z najczęściej odwiedzanych witryn internetowych na świecie.

Operatorem LinkedIn jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności poza Stanami Zjednoczonymi jest dostarczana przez LinkedIn Ireland, Polityka prywatności, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, która ma komponent LinkedIn (wtyczka LinkedIn), składnik ten powoduje, że przeglądarka używana przez podmiot pobiera odpowiednią reprezentację komponentu LinkedIn. Więcej informacji na temat wtyczek LinkedIn można znaleźć na stronie https://developer.linkedin.com/plugins. W ramach tego procesu technicznego LinkedIn dowiaduje się o konkretnym dole odwiedzanej strony przez osobę, której dotyczy problem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na LinkedIn, LinkedIn rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez osobę, której dane dotyczą, i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, który konkretny dół naszej strony odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone za pośrednictwem komponentu LinkedIn i łączone przez LinkedIn z kontem LinkedIn na LinkedIn. Jeśli osoba zainteresowana aktywuje przycisk LinkedIn zintegrowany na naszej stronie internetowej, LinkedIn przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika LinkedIn danej osoby i zapisuje te dane osobowe.

LinkedIn zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu LinkedIn, że dana osoba odwiedziła naszą stronę, jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana do LinkedIn w momencie uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba kliknie na komponent LinkedIn, czy nie. Jeśli osoba zainteresowana nie chce przekazać tej informacji do LinkedIn, może uniemożliwić jej wylogowanie się z konta LinkedIn przed odwiedzenie naszej witryny.

Pod adresem https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls LinkedIn oferuje możliwość rezygnacji z wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych i reklam kierowanych, a także zarządzania ustawieniami reklam. LinkedIn korzysta również z partnerów takich jak Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua i Lotame, którzy mogą ustawiać pliki cookie. Takie ciasteczka można odmówić na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Polityka prywatności LinkedIn jest dostępna na stronie https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Zasady dotyczące plików cookie dla LinkedIn są dostępne na stronie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

13. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Twittera

Na tej stronie administrator zintegrował komponenty Twittera. Twitter to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, na której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tzw. tweety, czyli krótkie wiadomości ograniczone do 280 znaków. Te krótkie wiadomości są dostępne dla wszystkich, w tym dla osób niezalogowanych na Twitterze. Tweety są również wyświetlane tzw. obserwatorom danego użytkownika. Obserwatorzy to inni użytkownicy Twittera, którzy śledzą tweety użytkownika. Twitter umożliwia również docieranie do szerokiego grona odbiorców za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Operatorem Twittera jest Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stronach tej strony internetowej, która jest obsługiwana przez kontroler i był na którym składnik Twitter (Twitter button) jest zintegrowana przeglądarka internetowa na system informatyczny danej osoby jest automatycznie przez odpowiedni komponent Twitter powoduje pobranie prezentacji odpowiedniego komponentu Twittera na Twitterze. Dalsze informacje na temat przycisków Twitterze dostępne są w https://about.twitter.com/de/resources/buttons. W ramach tego procesu przemysłowego Twitter otrzymuje wiedzę o którym beton baza odwiedza naszą stronę przez daną osobę. Celem integracji składnika Twitter jest zapewnienie naszym użytkownikom retransmisji zawartości tej strony do tej strony internetowej w cyfrowym świecie znanym i zwiększyć nasze liczby turystów.

Jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze, Twitter rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą . Informacje te są zbierane przez komponent Twittera i przypisywane do odpowiedniego konta Twitter osoby, której dane dotyczą. Jeśli dana osoba kliknie jeden z przycisków Twittera zintegrowanych na naszej stronie internetowej, dane i informacje przekazane za jej pomocą są przypisywane do osobistego konta użytkownika Twittera osoby, której dane dotyczą, oraz są przechowywane i przetwarzane przez Twitter.

Twitter otrzymuje za pośrednictwem komponentu Twitter zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeżeli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Twitterze w momencie wywołania naszej strony internetowej; ma to miejsce niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Twittera, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Twittera, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Twitterze przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Odpowiednie zasady ochrony prywatności na Twitterze są dostępne na stronie https://twitter.com/privacy?lang=en.

14. Polityka prywatności w zakresie korzystania i korzystania z Xing

Kontroler ma zintegrowane komponenty Xing na tej stronie. Xing to internetowa sieć społecznościowa, która umożliwia użytkownikom łączenie się z istniejącymi kontaktami biznesowymi i nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Poszczególni użytkownicy mogą tworzyć osobiste profile w Xing. Firmy mogą na przykład tworzyć profile firm lub publikować oferty pracy na Xing.

Spółka operacyjna Xing to XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Niemcy.

Przez każdy zadzwonić pod jeden z poszczególnych stron tej witryny, który jest obsługiwany przez kontroler i na którym składnik Xing (Xing plug-in) jest zintegrowana przeglądarka internetowa na system informatyczny danej osoby jest automatycznie przez odpowiednią Xing Składnik powoduje pobranie reprezentatywnego komponentu Xing Xing. Dalsze informacje na temat Xing wtyczek można pobrać ze https://dev.xing.com/plugins. W ramach tego procesu przemysłowego Xing otrzymuje wiedzę o którym beton baza odwiedza naszą stronę przez daną osobę.

Jeżeli osoba jest rejestrowane w tym samym czasie w Xing Xing uznaje się każde wywołanie naszej stronie przez daną osobę i przez cały czas trwania każdego pobytu na naszej stronie internetowej, jakie konkretne dno naszej stronie odwiedzanej poszkodowanego. Informacje te są zbierane przez komponent Xing Xing i przypisane przez odpowiednią uwagę Xing danej osoby. Obsługiwany dana osoba zintegrowany na naszej stronie internetowej Xing przycisków, takich jak przycisk „Share”, Xing Xing przypisuje tę informację do osobistego konta użytkownika danej osoby i przechowuje te dane osobowe.

Xing zawsze otrzymuje informacje ze składnika Xing, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do Xing w momencie uzyskania dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba dotknięta kliknięciem klika składnik Xing. Jeśli takie przekazanie tej informacji do Xing przez osobę zainteresowaną nie jest zamierzone, może to uniemożliwić transfer, wylogowując się z konta Xing przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Polityka prywatności Xing, dostępna pod adresem https://www.xing.com/privacy, zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Xing. Ponadto firma Xing opublikowała powiadomienia o prywatności dotyczące przycisku XING Share na stronie https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

15. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z YouTube

Kontroler ma zintegrowane komponenty YouTube na tej stronie. YouTube to internetowy portal wideo, który pozwala wydawcom wideo swobodnie oglądać klipy wideo i innych użytkowników w celu bezpłatnego oglądania, oceniania i komentowania. YouTube pozwala na publikację wszystkich rodzajów filmów, dzięki czemu dostępne są zarówno pełne transmisje filmowe i telewizyjne, jak również teledyski, zwiastuny lub filmy tworzone przez użytkowników za pośrednictwem portalu internetowego.

YouTube jest obsługiwany przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Każda wizyta na jednej ze stron tej witryny obsługiwanej przez kontroler i zawierającej komponent YouTube (film YouTube) automatycznie powoduje, że przeglądarka internetowa systemu informatycznego danego podmiotu jest połączona ze składnikiem YouTube pobrać ilustrację odpowiedniego komponentu YouTube z serwisu YouTube. Więcej informacji o YouTube można znaleźć na stronie https://www.youtube.com/yt/about/en/. W ramach tego procesu technicznego serwisy YouTube i Google są świadome konkretnego dna odwiedzanej witryny przez daną osobę.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do serwisu YouTube, YouTube rozpoznaje ją, dzwoniąc na podstronę zawierającą film z YouTube, której konkretnej dolnej części naszej witryny odwiedza dana osoba. Te informacje są zbierane przez YouTube i Google i powiązane z indywidualnym kontem YouTube.

YouTube i Google zawsze będą otrzymywać informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą witrynę, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana do YouTube w momencie dostępu do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie film w YouTube, czy nie. Jeśli takie przekazanie tych informacji do YouTube i Google nie jest pożądane przez osobę, której dane dotyczą, może to uniemożliwić transmisję przez wylogowanie się ze swojego konta YouTube przed wywołaniem naszej witryny.

Polityka prywatności YouTube, dostępna pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/, identyfikuje gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez YouTube i Google.

16. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I świeci. DS-GMO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I świeci. b DS-GMO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, takim jak wypełnienie zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GMO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby gość w naszym lokalu został ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Następnie przetwarzanie będzie oparte na art. 6 I lit. D DS GMO są oparte.
Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. Oparte są na GMO DS. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, chyba że interesy, prawa podstawowe i podstawowe wolności osoby zainteresowanej przeważają. Takie operacje przetwarzania są szczególnie dozwolone, ponieważ zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. Uznał w tym względzie, że można założyć uzasadniony interes, jeżeli podmiotem danych jest klient administratora (motyw 47 zdanie 2 DS-GVO).

17. Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Czy przetwarzanie danych osobowych oparte jest na art. 6 I? f DS-GMO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i naszych akcjonariuszy.

18. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już musiały wypełnić umowy lub zawrzeć umowę.

19. Postanowienia prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. Informacji o umawiającej się stronie).
Od czasu do czasu może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi podać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Brak podania danych osobowych oznaczałby, że umowa z zainteresowaną osobą nie mogłaby zostać zamknięta.
Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych przez zainteresowaną osobę zainteresowana musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę indywidualnie w każdym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych, a co wynikałoby z braku podania danych osobowych.

20. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.